Usluge - Sve za vozače - Sertifikacija profesionalnih vozača

Od 31. januara 2019. godine, započet je proces sertifikacije profesionalnih vozača u ovlašćenim ekspoziturama Auto-moto saveza Srbije (AMSS). Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije (ABS), u okviru poslova poverenih Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - Odluka US, 55/14, 96/15 – dr.zakon, 9/16 – Odluka US, 24/18, 41/18, 41/18 – dr.zakon i 87/18), ovlastila je AMSS za poslove podnošenja i obrade zahteva za izdavanje sertifikata i kvalifikacionih kartica za vozače.

04. septembra 2021. godine ( "Službeni Glasnik Republike Srbije", br. 83/21 od 27.avgusta 2021.) na snagu je stupila nova Uredba o cenama usluga koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja.Uz postojeće troškove izrade kartice i troškove u vezi sa obradom zahteva za izdavanje sertifikata, propisana je cena i za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti u iznosu od 1,000 dinara. U slučaju kada stranka podnese zahtev samo za izdavanje (duplikata) sertifikata, biće napalaćeni svi navedeni troškovi osim troškova izrade kartica.

kvalifikaciona kartica vozaca

Svi vozači koji na dan stupanja na snagu Pravilnika o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice, kao i u periodu od jedne godine od dana stupanja, imaju u vozačku dozvolu upisanu neku od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, mogu podneti u AMSS ekspoziturama zahtev za izdavanje sertifikata i kartice, bez pohađanja obavezne obuke i polaganja stručnog ispita.

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacionu karticu mora imati svaki vozač kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, s tim da se određeni vozači izuzimaju od procesa sertifikacije. Sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje početna kvalifikacija za prevoz tereta odnosno prevoz putnika nema rok važenja.

Kvalifikaciona kartica vozača je međunarodni dokument i podaci su dvojezični, na srpskom jeziku (ćirilično pismo) i engleskom jeziku, i kao lični dokument  glasi na ime vozača.

Uz Zahtev za izdavanje sertifikata i kvalifikacione kartice potrebno je priložiti :

  • Fotokopiju ili ispis lične karte vozača – originalni dokument na uvid;
  • Fotokopiju vozačke dozvole vozača – originalni dokument na uvid;
  • Fotografiju vozača formata 25x35 mm, ne starija od 6 meseci;
  • Dokaze o izvršenim uplatama.

UPUTSTVO za popunjavanje zahteva za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača:

Zahtev za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača (u daljem tekstu: „zahtev“) podnosi vozač lično, u jednoj od ovlašćenih AMSS ekspozitura, u kojima se može odmah izvršiti i plaćanje predviđenih naknada za karticu i sertifikat.

Sertifikat/karticu vozač preuzima lično u ekspozituri u kojoj je i podneo zahtev.

Izuzetno, u slučaju da vozač nije u mogućnosti lično da preda zahtev/preuzme sertifikat/karticu ovaj se postupak može sprovesti:

  • vozač može ovlastiti fizičko lice, da u ime vozača preda zahtev odnosno preuzme sertifikat i karticu, pri čemu ovlašćenje mora da bude overeno od strane nadležnog organa za overu;
  • pravno lice (poslodavac) u kojem je vozač zaposlen može ovlastiti zaposleno lice iz pravnog lica, da u ime vozača preda zahtev odnosno preuzme sertifikat i karticu. Ovlašćenje mora biti na memorandumu tog pravnog lica overeno potpisom i pečatom.

NAPOMENA: Obavezno je napomenuti u ovlašćenju da li se ovlašćenje odnosi samo za podnošenje zahteva ili i za preuzimanje sertifikata/kartice.

Zahtev se mora potpisati na licu mesta, pred službenikom koji preuzima zahtev, osim ako zahtev donosi ovlašćeno lice u ekspozituru. U tom slučaju vozač, pre predaje zahteva ovlašćenom licu, potpisuje zahtev prema uputstvu.

Uplatilac mora biti fizičko lice odnosno vozač koji podnosi zahtev. Izuzetno, u slučaju da kompanija želi da izvrši uplatu za svoje vozače potrebno je da pored dokaza o izvršenoj uplati (potvrda iz banke), dostavi i spisak svih vozača za koje je izvršena uplata, na memorandumu kompanije, overeno potpisom i pečatom.

 

 

INFO I POMOĆ: 1987