Članstvo - - Pravilnik o članstvu

Pravilnik o ostvarivanju članstva i članskih pogodnosti

Član 1.

Ovim Pravilnikom o ostvarivanju članstva i članskih pogodnosti AMSS (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuju se odnosi između Auto-moto saveza Srbije, Beograd, Ruzveltova 18 (u daljem tekstu: AMSS) kao garanta i organizatora pogodnosti iz Članskih paketa, s jedne strane, i Članova AMSS (u daljem tekstu: Član), s druge strane.

Član 2.

Na sve međusobne odnose AMSS i Člana, koji nisu uređeni ovim Pravilnikom ili Statutom AMSS, primenjuju se odgovarajući važeći propisi Republike Srbije.

Učlanjivanje

Član 3.

Član AMSS može biti fizičko lice, državljanin Republike Srbije, sa stalnim prebivalištem u RS i strani državljanin sa privremenim boravkom u RS. Pogodnosti iz Članskih paketa, odnosno prava po osnovu članstva, Član može da koristi isključivo za unapred definisano motorno vozilo registrovano u Republici Srbiji.

Pravo na korišćenje članskih pogodnosti za definisano vozilo pripada Članu i članovima njegovog porodičnog domaćinstva (bračnom partneru i njihovoj deci sa iste adrese prebivališta).

Zaposleni u pravnom licu učlanjuje se u AMSS podnošenjem zahteva na način opisan u članu 4. i definisanjem službenog vozila na koje se odnose članske pogodnosti.

Član koji ima više vozila, ima mogućnost da u odnosu na svako vozilo ostvari članske pogodnosti ukoliko poseduje  jednu Člansku karticu, a članske pakete za svako pojedinačno vozilo.

Više članova može koristiti članske pogodnosti za isto vozilo, ukoliko svaki od njih poseduje Člansku karticu sa članskim paketom za to vozilo.

Član AMSS ostvaruje članska prava i pogodnosti iz članskog paketa uplatom godišnje članarine za određeni članski paket pogodnosti u skladu sa ovim Pravilnikom i stiče svojstvo Aktivnog člana u skladu sa Statutom AMSS. Članska prava i pogodnosti Aktivni Član može koristiti u vremenskom periodu na koji se odnosi uplaćena članarina.


Član 4.

Učlanjivanje se vrši neposredno (lično) na prodajnim mestima i posredno, elektronskim putem (internet, mobilna telefonija i sl.).
Lično (neposredno) učlanjivanje se obavlja u Sekcijama AMSS i kod lica sa kojima AMSS zaključi odgovarajući ugovor. Svojstvo člana kod ličnog učlanjivanja se stiče u trenutku kada članu bude izdata i uručena članska kartica. Prilikom ličnog učlanjivanja Član potpisuje pristupnicu u koju se unose lični podaci o Članu  i podaci o vozilu. Potpisivanjem pristupnice i uplatom godišnje članarine smatra se podnošenjem zahteva za učlanjivanje, kao i davanje saglasnosti Člana da je upoznat i da prihvata odredbe ovog Pravilnika i Statuta AMSS koji je objavljen na internet stranici AMSS www.amss.org.rs.

Posredno učlanjivanje se obavlja elektronskim putem (internet, mobilna telefonija i sl.). Prilikom posrednog učlanjivanja Član u skladu sa Uputstvom za aktivaciju šalje AMSS-u potrebne lične podatke i podatke o vozilu. Uputstvo za aktivaciju je sastavni deo članskih dokumenata. Dostavljanje u predviđenom obliku navedenih podataka AMSS-u, smatra se podnošenjem zahteva za učlanjivanje, kao i davanje saglasnosti Člana da je upoznat i da prihvata odredbe ovog Pravilnika i Statuta AMSS.

Svojstvo člana kod posrednog učlanjivanja se stiče uspešnim aktiviranjem članstva, članskog paketa, i to u trenutku kada član primi potvrdu od AMSS da je aktivacija uspešno izvršena.


Član 5.

AMSS zadržava pravo da u skladu sa Zakonom o udruženjima, Statutom i ovim Pravilnikom odbije zahtev za učlanjivanje u sledećim slučajevima :

a)    Ukoliko je zahtev podnelo maloletno lice ispod 14 godina starosti.
b)    Ukoliko je zahtev podnelo maloletno lice sa navršenih 14 godina uz koji zahtev nije priložena saglasnost njegovog zakonskog zastupnika.
c)    Ukoliko su podaci o Članu ili vozilu netačni.
d)    Iz  razloga predviđenih Zakonom, Statutom AMSS, ovim Pravilnikom ili iz drugih opravdanih razloga.

U slučaju da AMSS odbije zahtev za učlanjivanje o tome će obavestiti podnosioca zahteva, te će izvršiti povraćaj iznosa uplaćene članarine.

Članska kartica i članski paketi

Član 6.

Prilikom učlanjivanja Član dobija člansku karticu i članski materijal, uz obavezu da prethodno uplati godišnju članarinu za odabrani članski paket pogodnosti.

Članska kartica AMSS je sa rokom važenja 3 godine i u tom periodu, Član  po uplati godišnje članarine za izabrani članski paket, dobija samo određeni članski materijal, kao potvrdu da je obnovio članstvo.

Nakon isteka roka iz prethodnog stava, AMSS će članu izdati novu Člansku karticu sa istim rokom važenja, ukoliko Član ne otkaže korišćenje kartice 30 dana pre isteka.


Član 7.

Članska kartica AMSS je ujedno i platna karticа Banke Poštanska štedionica ad sa kojom AMSS ima zaključen ugovor. Plaćanjem ovom karticom Član ostvaruje popuste za robu i usluge iz programa AMSS “Plati i uštedi”, na način da se Članu refundira novčani iznos u visini ostvarenog popusta, na tekući račun ove kartice. Platna kartica je debitna i to PrePaid i koristi se do iznosa raspoloživih sredstava, koja su uplaćena na tekući račun kartice.

Uslovi korišćenja platne funkcije članske kartice i način ostvarivanja popusta bliže se definišu Uslovima korišćenja platne funkcije članske kartice AMSS sa Bankom Poštanskom štedionicom ad, koja čini sastavni deo članskih dokumenata.

Član podnošenjem zahteva za učlanjivanje (na način opisan  u članu 4., potpisivanjem pristupnice ili dostavljanjem elektronskim putem ličnih podataka  i podataka o vozilu), potvrđuje da je upoznat i da prihvata Uslove korišćenja platne funkcije članske kartice AMSS sa Bankom Poštanskom štedionicom ad.


Član 8.

Vrste članskih paketa i obim članskih pogodnosti koje Član ostvaruje uplatom godišnje članarine se nalaze u prilogu ovog Pravilnika, kao Prilog 1- Članski paketi AMSS. U okviru svakog članskog paketa su definisane tehničke pogodnosti na koje član ima pravo u skladu sa uplaćenom članarinom.

Tehničke pogodnosti članskog paketa podrazumevaju pomoć na putu i šlep vozila, kao i ostale pogodnosti (prevoz, smeštaj, zamensko vozilo i dr.) zavisno od odabranog članskog paketa, koje se mogu koristi samo uz korišćenje pogodnosti pomoć na putu i šlep vozila, na način definisan ovim Pravilnikom.


Član 9.

Član podnošenjem zahteva za učlanjivanje (na način opisan  u članu 4., potpisivanjem pristupnice ili dostavljanjem elektronskim putem ličnih podataka  i podataka o vozilu), daje pristanak AMSS-u da može, isključivo za potrebe svoje evidencije i pružanja članskih pogodnosti, da koristi njegove lične podatke, kao i da je saglasan da se njegovi lični podaci mogu razmenjivati sa Bankom Poštanskom štedionicom ad i privrednim društvom AMSS loyalty doo radi aktivacije platne funkcije kartice i evidencije ostvarenih ušteda i njihove uplate na tekući račun članske-platne kartice, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Član je saglasan da podnošenjem zahteva za učlanjivanje potencijalni korisnici njegovih navedenih ličnih podataka mogu biti i ostala treća lica koja u skladu sa važećim zakonskim propisima i u cilju izvršenja obaveza određenih zakonom, aktima donetim u skladu sa zakonom imaju pravo njihovog korišćenja, kao i ugovorom zaključenim između AMSS i trećeg lica, a za potrebe pristupa članstvu i ostvarivanja članskih pogodnosti.


Član 10.

Član je saglasan da njegovi razgovori sa Operativnim centrom AMSS mogu biti snimljeni, isključivo radi internog praćenja komunikacije zaposlenih sa Članovima, a u cilju poboljšanja usluga AMSS.

Član 11.

Član se obavezuje da o promeni podataka iz pristupnice obavesti Službu članstva AMSS u roku od 7 (sedam) dana od nastanka promene (na mail [email protected], pismom ili ličnim dolaskom na mesto učlanjivanja). Podaci koji se mogu menjati su lični podaci člana (adresa prebivališta, telefon i mail) i registraciona oznaka već definisanog vozila. Član može u toku trajanja članske godine da izvrši promenu već definisanog vozila, dostavljanjem pisanog zahteva i očitane sabraćajne dozvole novog vozila. Tehničke pogodnosti iz članskog paketa, za promenjeno vozilo, Član može da koristi tek po isteku 3 dana nakon prijema pisanog zahteva.

Trajanje članstva i članskih paketa

Član 12.

Članstvo u AMSS je trajno i može biti aktivno i pasivno u skladu sa Statutom AMSS.

Uplatom godišnje članarine za određenu vrstu Članskog paketa, Član AMSS stiče pravo na korišćenje odgovarajućih pogodnosti, kao aktivan član.

Članski paket važi 365 dana od trenutka njegovog aktiviranja-članska godina, a nakon uplate godišnje članarinе (u evidenciju AMSS se unosi isti datum naredne godine, kao datum do kada važi Članski paket).

Godišnja članarina se plaća unapred. Nakon isteka članske godine, AMSS nema obavezu realizacije zahtevanih članskih-tehničkih pogodnosti, ako nije evidentirana uplata godišnje članarine za sledeću člansku godinu.

Član može da uplati godišnju članarinu i pre isteka tekuće članske godine, s tim da mu rok važenja nove članske godine počinje teći istekom tekuće.

Član ne može da obnovi isti članski paket pre isteka tekuće članske godine.

Član koji ima članski paket manjeg obima, može  jednom u toku tekuće članske godine uplatiti godišnju članarinu za članski paket većeg obima, koja će važiti narednih godinu dana od dana uplate članarine za članski paket većeg obima. Tehničke pogodnosti iz novog članskog paketa Član može da koristi po isteku 3. dana od dana uplate članarine, kada mu prestaju tehničke pogodnosi iz dotadašnjeg važećeg članskog paketa.
Promena članskog paketa manjeg obima u članski paket većeg obima tehničkih pogodnosti podrazumeva sledeće:
•    Član koji ima Osnovni članski paket može uplatiti članarinu za Super, Premium Srbija ili Premium Evropa članski paket pogodnosti;
•    Član koji ima Super članski paket može uplatiti članarinu za Premium Srbija ili Premium Evropa članski paket pogodnosti;
•    Član koji ima Premium Srbija članski paket može uplatiti članarinu za Premium Evropa članski paket pogodnosti.

Novi članovi uplatom članarine mogu da koriste tehničke pogodnosti iz članskih paketa, po isteku 3. dana nakon uplate odnosno aktivacije članskog paketa (tj. od 4. dana), a ostale pogodnosti- Programe ušteda i besplatne pogodnosti odmah.

Član koji uplati članarinu najkasnije 30 dana od isteka prethodne, stiče pravo na korišćenje svih članskih pogodnosti od momenta uplate članarine. Ukoliko Član obnovi članarinu  nakon 30 dana od isteka prethodne, pravo da koristi tehničke pogodnosti iz članskih paketa, stiče po isteku 3. dana nakon uplate odnosno aktivacije članskog paketa (tj. od 4. dana), a ostale pogodnosti- Programe ušteda i besplatne pogodnosti odmah.

Član koji ima više vozila, pravo korišćenja tehničkih pogodnosti iz članskih paketa za svako naredno definisano vozilo, stiče nakon 3. dana (tj. od 4. dana) od dana uplate članarine za to vozilo.


Član 13.

Članstvo prestaje shodno odredbama Statuta AMSS i u tom slučaju AMSS nema obavezu vraćanja uplaćenog iznosa godišnje članarine.

Član 14.

Istekom važenja godišnje članarine, prestaje i obaveza AMSS da Članu pruža tehničke pogodnosti iz odabranog članskog paketa, a njegova prava, kao aktivnog člana udruženja AMSS, miruju do momenta uplate nove godišnje članarine.

Član ima status pasivnog člana nakon isteka godišnje članarine, a do uplate nove godišnje članarine ima pravo samo na Programe ušteda i besplatne pogodnosti uz važeću člansku-platnu karticu AMSS.

Podaci o članu

Član 15.

AMSS će prikupljati, obrađivati i čuvati lične podatke o svojim Članovima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ovim Pravilnikom. Ovi podaci su poslovna tajna i AMSS će ih koristiti isključivo za svoje potrebe i razmenjivati samo sa licima definisan u članu 9., a u cilju ostvarivanja članskih prava i pogodnosti za Člana.

Član 16.

Član je saglasаn da ga AMSS može obavestiti poštom, SMS porukom, elektronskom poštom ili pozivom, da mu članski paket ističe i predložiti mu da ga obnovi, kao i da ga može obavestiti o novim proizvodima, uslugama ili članskim popustima kod partnera AMSS.

Član 17.

Član u svako doba može da povuče, u celosti ili delimično, saglasnost iz prethodnog člana Pravilnika, kao i saglasnost za korišćenje i obradu njegovih ličnih podataka. Ako ove saglasnosti nisu zvanično povučene pisanim putem, Član je saglasan da su one i dalje na snazi.

Definicija vozila za koje važe tehničke pogodnosti

Član 18.
    
Vozila za koja se garantuju tehničke pogodnosti su isključivo putnički automobili, laka dostavna vozila, čija ukupna masa vozila i tereta ne prelazi 2,5 tone i motocikli. Od pružanja ove pogodnosti izuzeti su kamioni i kombi vozila. Za vozila čija ukupna masa vozila i tereta zajedno prelazi 2,5 tone garantuju se sve tehničke pogodnosti osim šlepa vozila.

Korišćenje članskih pogodnosti

Član 19.

Član može da ostvari tehničke pogodnosti izabranog Članskog paketa isključivo ukoliko se nalazi u vozilu koje je naveo prilikom podnošenja zahteva za pristup članstvu, tako što prethodno pozove Operativni centar AMSS na broj telefona 1987 ili iz inostranstva na broj (+381 11) 333 12 00,  koji su na raspolaganju 24 sata dnevno, ili se prijavi putem mobilne aplikacije AMSS.

Prilikom pozivanja Operativnog centra AMSS radi pružanja tehničkih pogodnosti, Član je obavezan da dostavi operateru potrebne podatke i to: članski broj, ime i prezime, marku i tip vozila u kvaru, registarsku oznaku vozila, što precizniji opis lokacije na kojoj se vozilo nalazi, opis kvara ili opis udesa u slučaju saobraćajne nezgode, kao i druge podatke koje operater Operativnog centra AMSS zatraži, radi efikasnijeg pružanja pomoći.

Operativni centar AMSS će nakon provere podataka koje je Član dostavio, organizovati pomoć na putu na najbolji i najefikasniji način, obavestivši Člana za koje vreme će mu usluga biti pružena.

Prilikom pružanja usluge Član mora da se identifikuje pokazivanjem ličnog dokumenta, koji potvrđuje njegov identitet.

Tehnička pogodnost Pomoć na putu predstavlja osposobljavanje vozila na nastavak vožnje i smatra se nužnom intervencijom, a podrazumeva otklanjanje manjeg kvara za koji se ne zahteva rad u servisu, „kanal“ i specijalni alati  i obuhvata zamenu delova koje Član poseduje u vozilu (točak, osigurači, sijalice i sl.) ili dopuna akumulatora. Tehnička pogodnost Pomoć na putu kod članskog paketa PREMIUM SRBIJA i PREMIUM EVROPA podrazumeva pored svega gore navedenog i besplatnu dostavu goriva do 10L na teritoriji Republike Srbije (gorivo plaća član).

Ako je kvar vozila takav da se ne može otkloniti na licu mesta, vozilo će biti preveženo do najbližeg servisa ili mesta prebivališta, zavisno od vrste odabranog članskog paketa.

Tehničku pogodnost Besplatan šlep vozila u slučaju kvara u inostranstvu do mesta prebivališta kod PREMIUM EVROPA članskog paketa, Član ostvaruje pod uslovom da ukoliko kvar nije moguće popraviti na putu, vozilo se šlepa do najbližeg servisa na teritoriji zemlje gde se kvar dogodio i ukoliko vozilo ne može biti popravljeno u roku od 7  radnih dana, od dana kada je vozilo doveženo u servis, uz obaveznu pisanu potvrdu servisa, dosatvljenu Operativnom centru AMSS, da vozilo ne može biti popravljeno. Maksimalni rok izvršenja ove pogodnosti-besplatnog šlepa vozila u slučaju kvara vozila je 30 dana od kada je članska pogodnost zatražena. Član je u obavezi da obezbedi svu potrebnu dokumentaciju za prelazak vozila preko granice.

Tehničku pogodnost Besplatan šlep vozila u slučaju saobraćajne nezgode Član ostvaruje pod uslovom da vozaču šlepa da na uvid dokument koji dokazuje da je došlo do saobraćajne nezgode, radi fotografisanja i dostavljanja AMSS-u. Ovaj dokument je: Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi; zapisnik ili službena beleška saobraćajne policije o izvršenom uviđaju.

Tehničku pogodnost Prevoz putnika, Član može ostvariti samo uz korišćenje pogodnosti šlepa vozila u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, od mesta gde se desio kvar ili saobraćajna nezgoda do lokacije gde se vozilo šlepa i isti je organizovan od strane AMSS, ukoliko se pogodnost koristi u Srbiji. Ukoliko se ova pogodnost korisiti u Evropi podrazumeva prevoz od mesta gde se desio kvar ili saobraćajna nezgoda do željene destinacije, priznavanjem troškova prevoza do 50 EUR. Pravo korišćenja ove pogodnosti, Član ostvaruje ukoliko je zatražena istog dana kada je tražena pogodnost šlepa vozila i ukoliko broj putnika uključujuči i člana prevazilazi broj putnika koji mogu da se prevezu šlep vozilom.

Tehničku pogodnost Smeštaj u slučaju saobraćajne nezgode član može ostvariti ukoliko je oštećeno vozilo moguće popraviti u mestu gde se nezgoda dogodila, uz uslov da je zatražena istog dana kada je tražena pogodnost šlepa vozila u slučaju saobraćajne nezgode.

Tehničku pogodnost Javni prevoz za nastavak putovanja ili povratak do mesta prebivališta, Član može ostvariti ukoliko je zatražena istog dana kada je tražena pogodnost šlepa vozila.

Tehničku pogodnost Zamensko vozilo, član može ostvariti ukoliko čeka na popravku vozila i ukoliko je pogodnost zatražena istog dana kada je dobijena dijagnostika od servisa u koji je vozilo odveženo na popravku.

Tehničku pogodnost Čuvanje vozila član može ostvariti ukoliko čeka dijagnostiku kvara u servisu, popravku vozila ili šlep vozila u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode i ukoliko je ta pogodnost prijavljena Operativnom centru AMSS, pre otpočinjanja korišćenja iste.

Priznavanje troškova na koje Član ima pravo u skladu sa odabranim članskim paketom podrazumeva refundaciju troškova nakon izvršene usluge, pod uslovom da je ista prijavljena Operativnom centru AMSS, a nakon dostavljenog Zahteva i dokaza o pruženoj usluzi na adresu AMSS, ul. Ruzveltova br.18 u Beogradu ili na mail [email protected] . Rok za podnošenje Zahteva je 30 (trideset) dana od dana pružanja usluge na koju se Zahtev odnosi.

Član snosi troškove usluga koje prevazilaze obim definisanih tehničkih pogodnosti odabranog članskog paketa.

Troškove popravke vozila u servisu i nabavku rezervnih delova snosi Član.

 

Član 20.

Izabrani članski paket i pogodnosti se registruje u jedinstvenoj Članskoj evidenciji AMSS (istorija Člana), a iskorišćenost pojedinih tehničkih pogodnosti se evidentira u bazi podataka Operativnog centra AMSS, odmah nakon pružanja usluge.

Ograničenje za korišćenje tehničkih pogodnosti

Član 21.

AMSS nije dužan da pruži tehničke pogodnosti u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode u sledećim situacijama:
•    Ukoliko član upravlja definisanim vozilom bez važeće vozačke dozvole;
•    U slučaju da je član AMSS pod dejstvom alkohola i/ili drugih psihoaktivnih supstanci čija je upotreba zakonom zabranjena, u slučaju saobraćajne nezgode;
•    Ukoliko član zloupotrebi korišćenje članskih pogodnosti  davanjem neistinitih informacija o postojanju kvara na vozilu, obimu i vrsti kvara, lokaciji gde se kvar dogodio i okolnosti pod kojima se desio;
•    Ukoliko definisano vozilo nije registrovano;
•    U slučaju trajanja više sile ili oštećenja definisanog vozila dejstvom više sile. Viša sila, podrazumeva svaki nepredvidiv ili neizbežni događaj, a naročito: prirodne katastrofe, kao što su požar, poplava, zemljotres i drugi oblici katastrofalnih vremenskih uslova, rat, terorizam, građanski nemiri, vandalizam i drugi oblici vanrednih društvenih uslova sa katastrofalnim posledicama,

Tehnička pogodnost pomoć na putu ne podrazumeva sledeće:
•    Sezonsko menjanje pneumatika
•    Stavljanje/skidanje lanaca u zimskim uslovima vožnje.
Tehnička pogodnost šlepovanje vozila u slučaju kvara ne podrazumeva sledeće:
•    Izgubljeni ključevi vozila, neispravna baterija ključeva vozila, zaboravljeni ključevi u vozilu, vozilo kojem su skinuti točkovi i sl.

Izvlačenje vozila koje se nalazi van puta, ne podleže pod tehničku pogodnost pomoć na putu i/ili šlepovanja vozila.

AMSS ima pravo da izvrši proveru ispravnosti vozila, ukoliko postoji sumnja u istinitost informacija o postojanju, obimu ili vrsti kvara na vozilu, te ukoliko Član odbije proveru ispravnosti vozila, AMSS nema obavezu da pruži zatraženu tehničku pogodnost.

Više članova koji imaju članstvo za isto vozilo, ne mogu istovremeno po istom osnovu koristiti tehničke pogodnosti iz odabranog članskog paketa ukoliko se u vreme zatražene tehničke pogodnosti nalaze zajedno u vozilu.

Podnošenje prigovora

Član 22.

Član može pisanim putem podneti prigovor na ostvarivanje članskih pogodnosti i kvalitet pruženih usluga (u daljem tekstu: Prigovor) na adresu AMSS, ul. Ruzveltova br.18 u Beogradu ili na mail [email protected] . Prigovor mora biti obrazložen činjenicama i potkrepljen dokazima.

 

Član 23.

Rok za podnošenje Prigovora Službi članstva AMSS je 30 (trideset) dana od dana pružanja usluge na koju se Prigovor odnosi.

 

Član 24.

Služba članstva AMSS sprovodi postupak ispitivanja opravdanosti Prigovora i obavezna je da u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja Prigovora, Članu dostavi pisani odgovor na poštansku ili mail adresu navedenu u evidencionom listu/pristupnici. U slučaju da je potrebno prikupiti dodatne informacije i činjenice o konkretnom slučaju, AMSS će obavestiti Člana da je primio Prigovor i nastojati da članu da odgovor u najkraćem roku, a ne duže od 60 dana od dana prijema Zahteva.


Član 25.

Ukoliko Član nije zadovoljan odgovorom Službe članstva, ima pravo da u pisanom obliku pritužbu uputi Generalnom sekretaru AMSS. Rok za dostavu pritužbe je 15 (petnaest) dana od prijema odgovora Službe članstva AMSS. 

Rešavanje sporova

Član 26.

Spor koji proistekne iz tumačenja, primene ili izvršenja ovog Pravilnika, AMSS i Član će rešavati mirnim putem.

 

Član  27.

U slučaju da se spor ne reši mirnim putem, ugovara se nadležnost suda u Beogradu, Republika Srbija.

Završne odredbe

Član 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na internet stranici AMSS.

Ovaj Pravilnik se primenjuje na sve članove AMSS.

 

Objavljeno na internet stranici AMSS, dana 08.04.2021. godine

 

UPRAVNI ODBOR AMSS

Prilog 1

PRILOG 1  - Članski paketi AMSS


AMSS ima četiri članska paketa:
1.    Osnovni članski paket
2.    Super članski paket
3.    Premium Srbija članski paket
4.    Premium Evropa članski paket

Uplatom godišnje članarine za određeni članski paket Član ostvaruje određene tehničke pogodnosti  iz članstva i to:

 

1. OSNOVNI ČLANSKI PAKET
Osnovni članski paket obuhvata tehničke pogodnosti za Srbiju i program ušteda i besplatne pogodnosti uz člansku-platnu karticu AMSS u Srbiji i Evropi.

Tehničke pogodnosti za teritoriju Srbije:

•    Šlep vozila u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, do 40 km prelaska vozila za šlep*  jednom u toku članske godine;

•    Pomoć na putu, do 40 km prelaska vozila za pomoć i do jednog časa rada automehaničara ** jednom u toku članske godine;

•    Popust na šlep vozila u Srbiji od 20%, preko iskorišćenog besplatnog šlepa vozila

 

Programi ušteda i besplatne pogodnosti uz člansku-platnu karticu AMSS u Srbiji i Evropi:

•    Popusti u Srbiji, u AMSS programu “Plati i uštedi“ (servisi, delovi, hoteli, rent-a-car...), koji se ostvaruju plaćanjem AMSS članskom karticom. Sve detalje pogledati na internet stranci AMSS (www.amsspopusti.rs)

•    Popusti u Evropi, u međunarodnom programu “Show your Card” (na 28.000 prodajnih mesta, 600 partnera – hoteli, restorani, rent-a-car...), koji se ostvaruju pokazivanjem AMSS članske kartice. Sve detalje pogledati na internet stranci AMSS (www.amss.org.rs)

•    Besplatne pogodnosti u mreži AMSS:

 • Organizacija tehničke pomoći na putu o trošku Člana
 • Neograničen broj saveta i informacija o putevima i vozilima
 • Elektronski primerak zvaničnog glasila AMSS-Auto moto revija

 

2. SUPER ČLANSKI PAKET

Super članski paket obuhvata tehničke pogodnosti za Srbiju i teritoriju kontinentalnog dela Evrope, kao i program ušteda i besplatne pogodnosti uz člansku-platnu karticu AMSS u Srbiji i Evropi.

 

Tehničke pogodnosti za teritoriju Srbije:

Šlep vozila u kvaru, do dva slučaja (jedan slučaj do 40 km, plus jedan slučaj do 100km), do 140 km prelaska vozila za šlep* u oba slučaja, u toku članske godine;

Šlep vozila u slučaju saobraćajne nezgode***, bez ograničenja u kilometraži, do adrese prebivališta ili u željeni servis, jednom u toku članske godine;

Pomoć na putu do 40 km prelaska vozila za pomoć i do jednog časa rada automehaničara** po slučaju, a najviše do četiri slučaja u toku članske godine  (uz mogućnost sabiranja slučajeva i kilometraže, do 160km);

Smeštaj - Priznavanje troškova smeštaja Člana u objektu do 3 zvezdice, do najviše 3 dana, u slučaju saobraćajne nezgode ( uz dostavljanje računa za smeštaj), kada je vozilo moguće popraviti u mestu gde se nezgoda dogodila (isključuje šlep vozila do adrese prebivališta po osnovu saobraćajne nezgode), jednom u toku članske godine;

Javni prevoz - Priznavanje troškova prevoza Člana vozom ili autobusom radi nastavka putovanja ili povratka u mesto prebivališta (uz dostavljanje vozne ili autobuske karte) u slučaju kvara vozila ili saobraćajne nezgode, jednom u toku članske godine.

Popust na šlep vozila u Srbiji od 20%, preko iskorišćenog besplatnog šlepa vozila.

 

Tehničke pogodnosti za teritoriju kontinentalne Evrope:

Šlep vozila u slučaju saobraćajne nezgode***, bez ograničenja u kilometraži, do adrese prebivališta ili u željeni servis, jednom u toku članske godine;

Pomoć na putu** i/ili šlep vozila do najbližeg servisa ukoliko manji kvar ne može biti otklonjen na putu, jedan slučaj u toku članske godine.
Smeštaj - Priznavanje troškova smeštaja Člana do 200 EUR ( uz dostavljanje računa za smeštaj), u slučaju saobraćajne nezgode, kada je vozilo moguće popraviti u zemlji u kojoj se nezgoda dogodila (isključuje šlep vozila do adrese prebivališta po osnovu saobraćajne nezgode),  jednom u toku članske godine.
Javni prevoz - Priznavanje troškova prevoza Člana vozom ili autobusom radi nastavka putovanja ili povratka u mesto prebivališta (uz dostavljanje vozne ili autobuske karte) u slučaju saobraćajne nezgode, jednom u toku članske godine.


Programi ušteda i besplatne pogodnosti uz člansku-platnu karticu AMSS u Srbiji i Evropi:

•    Popusti u Srbiji, u AMSS programu “Plati i uštedi“ (servisi, delovi, hoteli, rent-a-car...), koji se ostvaruju plaćanjem AMSS članskom karticom. Sve detalje pogledati na internet stranci AMSS (www.amsspopusti.rs)

•    Popusti u Evropi, u međunarodnom programu “Show your Card” (na 28.000 prodajnih mesta, 600 partnera – hoteli, restorani, rent-a-car...), koji se ostvaruju pokazivanjem AMSS članske kartice. Sve detalje pogledati na internet stranci AMSS (www.amss.org.rs)

•    Besplatne pogodnosti u mreži AMSS:

 • Organizacija tehničke pomoći na putu o trošku Člana
 • Neograničen broj saveta i informacija o putevima i vozilima
 • Elektronski primerak zvaničnog glasila AMSS-Auto moto revija


3. PREMIUM SRBIJA ČLANSKI PAKET

Premium Srbija članski paket obuhvata tehničke pogodnosti za Srbiju i program ušteda i besplatne pogodnosti uz člansku-platnu karticu AMSS u Srbiji i Evropi.

 

Tehničke pogodnosti za teritoriju Srbije:
•    Šlep vozila u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, neograničena kilometraža prelaska vozila za šlep do najbližeg servisa, servisa u mestu prebivališta člana ili najbližeg ovlašćenog servisa, dva puta u toku članske godine;
•    Pomoć na putu - neograničena kilometraža prelaska vozila za pomoć na putu i do jednog časa rada automehaničara, tri puta u toku članske godine;
•    Prevoz putnika iz vozila u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode na auto putu ili magistralnom putu van naseljenog mesta, od mesta gde se desio kvar ili saobraćajna nezgoda do lokacije gde se vozilo šlepa, jednom u toku članske godine;
•    Smeštaj – Priznavanje troškova smeštaja člana i svih putnika u vozilu (maksimalno  5 putnika uključujući i člana), do najviše 3 dana uz dostavljanje računa za smeštaj, za vreme trajanja popravke vozila, isključivo radi nastavka putovanja u ukupnom iznosu do 300 EUR u dinarskoj protivvrednosti, jednom u toku članske godine (isključuje šlep vozila u kvaru ili u slučaju saobraćajne nezgode do mesta prebivališta Člana);
•    Javni prevoz - Priznavanje troškova prevoza Člana i svih putnika u vozilu (maksimalno  5 putnika uključujući i Člana) vozom ili autobusom radi nastavka putovanja ili povratka u mesto prebivališta (uz dostavljanje vozne ili autobuske karte) u slučaju kvara vozila ili saobraćajne nezgode, jednom u toku članske godine;
•    Popust na šlep vozila u Srbiji od 20% posle iskorišćenih pogodnosti besplatnog šlepa vozila u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode

 

Programi ušteda i besplatne pogodnosti uz člansku-platnu karticu AMSS u Srbiji i Evropi:

•    Popusti u Srbiji, u AMSS programu “Plati i uštedi“ (servisi, delovi, hoteli, rent-a-car...), koji se ostvaruju plaćanjem AMSS članskom karticom. Sve detalje pogledati na internet stranci AMSS (www.amsspopusti.rs)

•    Popusti u Evropi, u međunarodnom programu “Show your Card” (na 28.000 prodajnih mesta, 600 partnera – hoteli, restorani, rent-a-car...), koji se ostvaruju pokazivanjem AMSS članske kartice. Sve detalje pogledati na internet stranci AMSS (www.amss.org.rs)

•    Besplatne pogodnosti u mreži AMSS:

 • Organizacija tehničke pomoći na putu o trošku Člana
 • Neograničen broj saveta i informacija o putevima i vozilima
 • Elektronski primerak zvaničnog glasila AMSS-Auto moto revija

 

4.    PREMIUM EVROPA ČLANSKI PAKET
Premium Evropa članski paket obuhvata tehničke pogodnosti za Srbiju i teritoriju kontinentalnog dela Evrope, kao i program ušteda i besplatne pogodnosti uz člansku-platnu karticu AMSS u Srbiji i Evropi.


Tehničke pogodnosti za teritoriju Srbije:
•    Šlep vozila u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode***, neograničena kilometraža prelaska vozila za šlep do najbližeg servisa, servisa u mestu prebivališta člana ili najbližeg ovlašćenog servisa, dva puta u toku članske godine;
•    Pomoć na putu, neograničena kilometraža prelaska vozila za pomoć na putu i do jednog časa rada automehaničara, pet puta u toku članske godine;
•    Prevoz putnika iz vozila u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode na auto putu ili magistralnom putu van naseljenog mesta, od mesta gde se desio kvar ili saobraćajna nezgoda do lokacije gde se vozilo šlepa, jednom u toku članske godine;
•    Smeštaj – Priznavanje troškova smeštaja člana i svih putnika u vozilu (maksimalno  5 putnika uključujući i člana), do najviše 3 dana, uz dostavljanje računa za smeštaj, za vreme trajanja popravke vozila, isključivo radi nastavka putovanja u ukupnom iznosu do 300 EUR, jednom u toku članske godine (isključuje šlep vozila u kvaru ili u slučaju saobraćajne nezgode do mesta prebivališta Člana);
•    Javni prevoz - Priznavanje troškova prevoza člana i svih putnika u vozilu (maksimalno  5 putnika uključujući i člana) vozom ili autobusom radi nastavka putovanja ili povratka u mesto prebivališta (uz dostavljanje vozne ili autobuske karte) u slučaju kvara vozila ili saobraćajne nezgode, jednom u toku članske godine.
•    Popust na šlep vozila u Srbiji od 20% posle iskorišćenih pogodnosti besplatnog šlepa vozila u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode.


Tehničke pogodnosti za teritoriju kontinentalne Evrope:

•    Pomoć na putu** i/ili šlep vozila do najbližeg servisa na teritoriji zemlje u kojoj se kvar dogodio, u slučaju da kvar ne može biti otklonjen na putu. Član ima pravo na šlep vozila do mesta prebivališta, ukoliko vozilo ne može biti popravljeno u roku od 7 radnih dana od dana kada je vozilo doveženo u servis. Rok za izvršenja usluge šlepa vozila do mesta prebivališta Člana je 30 dana od kada je članska pogodnost zatražena. Član ima pravo na ovu pogodnost jednom u toku članske godine;
•    Šlep vozila u slučaju saobraćajne nezgode***, bez ograničenja u kilometraži, do adrese prebivališta člana ili u željeni servis, jednom u toku članske godine;
•    Prevoz putnika iz vozila u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, od mesta gde se desio kvar ili saobraćajna nezgoda do željene lokacije u ukupnom iznosu do 50 EUR, jednom u toku članske godine;
•    Smeštaj - Priznavanje troškova smeštaja Člana i svih putnika u vozilu (maksimalno  5 putnika uključujući i Člana) u ukupnom  iznosu do 300 EUR u dinarskoj protivvrednosti, uz dostavljanje računa za smeštaj, isključivo u slučaju saobraćajne nezgode, kada je vozilo moguće popraviti u zemlji u kojoj se nezgoda dogodila (isključuje šlep vozila u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode do mesta prebivališta Člana), za vreme trajanja popravke vozila, radi nastavka putovanja, jednom u toku članske godine;
•    Javni prevoz - Priznavanje troškova prevoza Člana i svih putnika u vozilu do 300 EUR (maksimalno  5 putnika uključujući i Člana) vozom ili autobusom radi nastavka putovanja ili povratka u mesto prebivališta (uz dostavljanje vozne ili autobuske karte) u slučaju kvara vozila ili saobraćajne nezgode, jednom u toku članske godine;
•    Zamensko vozilo - Priznavanje troškova najma vozila do 300 EUR u dinarskoj protivvrednosti za vreme trajanja popravke vozila, najviše do 7 dana (isključuje depozit, drop-off, osiguranje vozila, gorivo, izlazak van teritorije i sl.). U slučaju korišćenja pogodnosti zamensko vozilo, isključuje se mogućnost korišćenja  šlepa vozila do mesta prebivališta Člana u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, smeštaja i javnog prevoza;
•    Čuvanje vozila  - Priznavanje troškova čuvanja vozila do 3 dana, u slučaju da član čeka dijagnostiku kvara u servisu, popravku vozila ili šlep vozila u slučaju nemogućnosti popravke kvara ili saobraćajne nezgode;

 

Programi ušteda i besplatne pogodnosti uz člansku-platnu karticu AMSS u Srbiji i Evropi:

•    Popusti u Srbiji, u AMSS programu “Plati i uštedi“ (servisi, delovi, hoteli, rent-a-car...), koji se ostvaruju plaćanjem AMSS članskom karticom. Sve detalje pogledati na internet stranci AMSS (www.amsspopusti.rs)

•    Popusti u Evropi, u međunarodnom programu “Show your Card” (na 28.000 prodajnih mesta, 600 partnera – hoteli, restorani, rent-a-car...), koji se ostvaruju pokazivanjem AMSS članske kartice. Sve detalje pogledati na internet stranci AMSS (www.amss.org.rs)

•    Besplatne pogodnosti u mreži AMSS:

 • Organizacija tehničke pomoći na putu o trošku Člana
 • Neograničen broj saveta i informacija o putevima i vozilima
 • Elektronski primerak zvaničnog glasila AMSS-Auto moto revija


Napomene:

* Broj kilometara za šlep vozila kod pogodnosti koje su ograničene brojem kilometara se računa od mesta utovara vozila člana do mesta istovara i povratak do mesta utovara
** Broj kilometara za Pomoć na putu, kod pogodnosti koje su ograničene brojem kilometara se  računa od mesta polaska vozila za pomoć na putu do vozila člana i povratak na mesto polaska.
***Saobraćajna nezgoda je nezgoda koja se dogodila na putu ili je započeta na putu, u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je najmanje jedno lice poginulo ili povređeno ili je nastala materijalna šteta ( član 7. tačka 82. ZOBS)


UPRAVNI ODBOR AMSS


Članski pravilnik možete pogledati i u .pdf formatu na sledećem linku.

 

Postavljeno na internet stranici AMSS 08.04.2021. godine

INFO I POMOĆ: 1987